Giỏ hàng
Động cơ bước PK599AW PK569AW PK5913AW
Thương hiệu: Oriental motor
0₫

Thương hiệu : Oriental Motor USA

Model : PK566AE PK599AW PK569AW PK569AWM PK569H-NAC PK569-NAC PK569AW PK569AHW 

Driver :  RKD514L-A RKD514L-C RKD514H-C RKD514H-A UDK514N


0₫
Số lượng


VEXTA ORIENTAL DRIVER Oriental stepper drives  Oriental brushless drive 
FBLD120AW FBLD120CW FBLD120SW FBLD20A FBLD20C FBLD40A 
FBLD20C FBLD40A FBLD40C FBLD75AW FBLD75CW FBLD75SW FBLD75CW FBLD75SW 
RKD507 RKD507M-A-A-A RKD514H RKD514HM RKD514H-C-A-C RKD514HM 
RKD514HM-A RKD514HM- C RKD514L-A RKD514L-C RKD514LM-A RKD514LM-C 
RKD514LM-A RKD514LM-C 
DX010AM DX010AMD DX010S DX010SM DX010SMD 
DX05A DX05AD DX05AM DX05AMD DX05S DX05SD 
DX05SM DX05SMD DX220A DX220A-25 DX220A-. 9 
DX220AD DX220AD-25 DX220AD-. 9 DX220AM 
DX220AM-25 DX220AM-9 DX220AMD DX220AMD-25 
DX220AMD-9 DX220S DX220S-25 DX220S-9 
DX220SD DX220SD-25 DX220SD-9 DX220SM 
DX220SM-25 DX220SM-9 DX220SMD DX220SMD-25
DX220SMD-. 9 DX240S DX240S-25 DX240S-. 9 DX240SD 
DX240SD-25 DX240SD-. 9 DX240SM DX240SM-25 
DX240SM-. 9 DX240SMD DX240SMD-25 DX240SMD-. 9 
DX475S DX475S-25 DX475S-. 9 DX475SD 
DX475SD-25 DX475SD-. 9 DX475SM DX475SM-25 
DX475SM DX475SMD DX475SMD-25 DX475SMD -9. 9- 
DX6100S DX6100SD DX6100SM DX6100SMD 
DX6150S DX6150SD DX6150SM DX6150SMD 
DXDL005 DXDL005-A-S-S DXDL010-A DXDL010 
DXDL020 DXDL020-A-S-S DXDL040 DXDL075-S 
DXDL100 DXDL150-S-S-A DXDV005 DXDV005-S 
DXDV010-A DXDV010-S DXDV020-A DXDV020-S 
DXDV040-S DXDV075-S DXDV100-S DXDV150-S 
DXGS020-09 DXGS020-25 DXGS040-09 
DXGS040-25 DXGS075-09 DXGS075-25 
DXMS0005-FB DXMS0005- FBM DXMS0010-AB
BXD120A-A BXD120A-C BXD200A- A BXD200A-C BXD30A-A BXD30A-C BX series 
BXD30A-A BXD30A-C BXD400A-S BXD400B-S BXD60A-A BXD60A-C 
BXD60A-A BXD60A-C 
UDK5107, UDK5107, UDK5107 UDK5114NR 
UDK5107NA, UDK5107NA, UDK5107NA 
UDK5114, UDK5114, UDK5114 
UDK5114N, UDK5114N, UDK5114N 
UDK5114NA, UDK5114NA, UDK5114NA 
UDK5114NW2, UDK5114NW2, UDK5114NW2 
UDK5114NW2M, UDK5114NW2M, UDK5114NW2M 
UDK5114NW2M, UDK5114NW2M, UDK5114NW2M 
UDK5128, UDK5128, UDK5128 
UDK5128N, UDK5128N, UDK5128N 
UDK5128NA, UDK5128NA, UDK5128NA 
UDK5128N-M-G1, UDK5128N-M-G1, UDK5128N-M-G1 
UDK5128NW2, UDK5128NW2, UDK5128NW2 
UDK5128NW2M, UDK5128NW2M, UDK5128NW2M
M-UDK5128NW2, UDK5128NW2-M, M-UDK5128NW2 
UDK5128NWA4, UDK5128NWA4, UDK5128NWA4 
UDK5128NWA4, UDK5128NWA4, UDK5128NWA4 
UDK5214, UDK5214, UDK5214 
UDK5107NW2 UDK5107NW2 UDK5114NW2 UDK5114NW2-M-M-M UDK5128NW2 UDK5128NW2 
UDK5128NW2 UDK5128NW2-M UDK5214NW UDK5214NW -M  
UDK5214NW, UDK5214NW, UDK5214NW 
UDK5214NW2, UDK5214NW2, UDK5214NW2 
ASD12A-C ASD13A-A ASD13A-AP ASD13C-A ASD16A-C ASD24A-A AS Series 
ASD12A-C ASD12A-S ASD12B-C ASD12B-S ASD12C-C ASD12C-S 
ASD12C-C ASD12C-S ASD13A-A ASD13B-A ASD13C-A ASD16A-C 
ASD13C-A ASD16A-C ASD16A-S ASD16B-C ASD16B-S ASD16C-C 
ASD16B-S ASD16C-C ASD16C-S ASD16D-C ASD16D- S ASD20A-C 
ASD16D-S ASD20A-C ASD20A-S ASD24A-A ASD24B-A ASD24C-A
ASD24B-A ASD24C-A ASD30A-A ASD30B-A ASD30C-A ASD30D-A 
AID30B-A2 AID75A-A2 AID150A-A2 AID60A-A2 AID25A-A2 AID60A-A2 
AID20A-A2 AID40A-A2 AID30A-A2 AID100A-A2 AID75A- C AID150A-C 
AID60A-C AID40A-C AID30A-C AID100A-C 
ASD30C-A ASD30D-A ASD30E-A AID150A-A2 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASD10A-K 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASD12A-C 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASD13A-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASD13A -AP 
VEXTA ASD13C-A Oriental ORIENTAL 
VEXTA ASD16A-C Oriental ORIENTAL 
VEXTA ASD24A-A Oriental ORIENTAL 
VEXTA ASD24C-A Oriental ORIENTAL 
VEXTA ASD30A-A Oriental ORIENTAL 
VEXTA AID30A-A2 Oriental ORIENTAL 
VEXTA AID30B-A2 Oriental ORIENTAL 
VEXTA Oriental ORIENTAL AID75A-A2 
VEXTA Oriental ORIENTAL AID150A-C 
VEXTA Oriental ORIENTAL BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER K0197-D
VEXTA Oriental ORIENTAL K0328-DB 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0084-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0037-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL BLD1524-F. BRUSHLESS the DC MOTOR the DRIVER 
VEXTA Oriental ORIENTAL BLD15A-F. 
VEXTA Oriental ORIENTAL BLD30A-F. 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD30A-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD30A -C 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD60A-C 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD60A-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD120A-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD120A-C 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD200A-C 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD200A-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL BXD400B-S 
VEXTA Oriental ORIENTAL CSD5707A 
VEXTA Oriental ORIENTAL CSD5814N-P Stepper Motor Driver 
VEXTA Oriental ORIENTAL 5-PHASE DRIVER CSD5807N 
VEXTA Oriental ORIENTAL CSD5814VN 
VEXTA Oriental ORIENTAL SD5128-A1 
VEXTA Oriental ORIENTAL CSD5714B
VEXTA DFC1507 XR4AE27009 Oriental ORIENTAL 
VEXTA DFC1514 Oriental ORIENTAL 
VEXTA HBLD10K Oriental ORIENTAL 
VEXTA EZMC361 Oriental ORIENTAL 
VEXTA EMP402 DC24V Oriental ORIENTAL / 0.45A 
VEXTA EMP2000 EMP2001 Oriental ORIENTAL 
VEXTA Oriental ORIENTAL LIMO CONTROLLER-A2 controls driving the ESMC 
VEXTA Oriental ORIENTAL PULSE GENERATOR XG6100S controller 
VEXTA Oriental ORIENTAL PULSE GENERATOR SG6100S controller 
VEXTA Oriental ORIENTAL PULSE GENERATOR SG7100S controller 
VEXTA DP6100S1 Oriental ORIENTAL 
VEXTA the PULSE GENERATOR SC8800E Oriental ORIENTAL 
VEXTA UG678K the PULSE GENERATOR Oriental ORIENTAL 
VEXTA SPG8800E Oriental ORIENTAL 
VEXTA FXED100A-C Oriental ORIENTAL 
VEXTA FXED100A-A Oriental ORIENTAL 
VEXTA Oriental ORIENTAL EKS4009 
VEXTA Oriental ORIENTAL 2-PHASE DRIVER OSD-304U 
VEXTA Oriental ORIENTAL UD514
VEXTA Oriental ORIENTAL UD2140 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5107N 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5107N 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5107NW2 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128N-M-Gl  
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5128NA 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114N 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114N 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114N-M 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128N 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128NW2 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5128NW2-M 
VEXTA Oriental ORIENTAL DFU1514W 
VEXTA Oriental ORIENTAL PKD514L-C 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114NW2 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114NW2-M 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5214NW-M 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDK5114NW2-A4 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114N-A3 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114NA 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5107-A2 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114-A3
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5107-A5 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114-A6 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5107-G2-2 
VEXTA Oriental ORIENTAL RKD507-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL RKD514L-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL LDK114-M 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5107 5-PHASE 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5128 5 -PHASE 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5114 5-PHASE 
VEXTA Oriental ORIENTAL UDX5150 5-PHASE 
VEXTA Oriental ORIENTAL RKD514L-C 
VEXTA Oriental ORIENTAL RKD514H-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL RKD514LM-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL RKD514HM-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL MSP-1W 
VEXTA Oriental ORIENTAL MSP 101 SPEED CONTROLLER MSP101 
VEXTA Oriental ORIENTAL SPEED CONTROLLER MSP302N MSP 302N 
VEXTA Oriental ORIENTAL SS301N SPEED CONTROLLER SS301N 
VEXTA Oriental ORIENTAL KBLD30-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0037-M
VEXTA Oriental ORIENTAL K0295-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0295-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0288-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0287-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0294-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL K0101-D 
VEXTA Oriental ORIENTAL FBLD20C 
VEXTA Oriental ORIENTAL FBLD20A 
VEXTA Oriental ORIENTAL FBLD40A 
VEXTA Oriental FBLD40C ORIENTAL 
VEXTA FBLD75C Oriental ORIENTAL 
VEXTA FBLD75AW Oriental ORIENTAL 
VEXTA FBLD75CW Oriental ORIENTAL 
VEXTA B1583-07120KBL Oriental ORIENTAL 
VEXTA FBLD120C Oriental ORIENTAL 
VEXTA FBLD120CW Oriental ORIENTAL 
VEXTA KBLD120-A Oriental ORIENTAL 
VEXTA KBLD120-C Oriental ORIENTAL 
VEXTA C-Oriental ORIENTAL KBLD180 
VEXTA Oriental ORIENTAL KBLD180 -A 
VEXTA Oriental ORIENTAL KBLD400-CM 
VEXTA Oriental ORIENTAL KXPD60-CBZ 
VEXTA Oriental ORIENTAL KXPD120-CBZ
VEXTA Oriental ORIENTAL KXSD150-ALZ 
VEXTA Oriental ORIENTAL FSP180-1 
VEXTA Oriental ORIENTAL FSP180-2 
VEXTA Oriental ORIENTAL FSP180-3 
VEXTA Oriental ORIENTAL FSP200-2 
VEXTA Oriental ORIENTAL FSP200-3 
VEXTA Oriental ORIENTAL PMD07U 
VEXTA Oriental ORIENTAL LDK114W 
VEXTA Oriental ORIENTAL Motor Speed DSP502M SPEED CONTROLLER

Off-the- shelf VEXTA stepper motor  ORIENTAL stepper motor MOTOR Oriental brushless motor 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH266-01 6VDC/1.2A 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH266-01-C134 6V/1.2A 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH268-21 5.4VDC/1.5A_ 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH265M-31 6VDC/0.85A 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH265-02 12VDC/0.42A 
VEXTA Oriental ORIENTAL PK268-E2.1A 2AA/2.25R 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH2610-E2.9 DC2.9A/1.16R 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH544-NA 0.75A 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH544-NB 0.75A 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH554-NA 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH544-B2 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH533-NA-C5 
VEXTA Oriental ORIENTAL PK545-NAC-C29 
VEXTA Oriental ORIENTAL PK545-NBC-C25 TOYO TRD-3A1024 -2610 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569-NAA 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569-B 1.4A/2.3R 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH566-A 0.75A/4R
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566-A 0.75A/8R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566-B 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566G-A-A25 GEAR HEAD UGK7.2K-2 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH566H-B2 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569-A 3.14VDC/1.4A 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH569-B 1.4VDC/4.6R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH569H-B DC2.8A/1R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH569-AM 1.4VDC/4.6R 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569M-NBA 1.4VDC/2.3R 
VEXTA Oriental ORIENTAL PH569M-NAA DC 1.4 A/2.3R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH596TG07-A DC1.4A/3.4R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPX534M-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH596-B 1.4A/3.4R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH596-A 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH599H-B 2.8A/1R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH5913-A 1.4VDC/8R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH5913H-B DC 2.8A/2R 
VEXTA Oriental ORIENTAL UPH5913H-A
VEXTA Oriental ORIENTAL PH5913H-NAA DC2.8A/1R 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM98AC DC3.41V/1.1A 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM46AA 3.42VDC/0.9A 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM66MA 2.69VDC/1.7A 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM66AA DC2.69V/1.7A 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM66AC 5.06VDC/0.8A 
VEXTA Oriental ORIENTAL ASM911AC 3.82V/1.4A


Tham khảo thêm các loại động cơ bước

Thanh toán và giao nhận

Quý khách ở xa có thể thực hiện thanh toán theo các hình thức sau :
I. Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng :
Chủ tài khoản LÊ ANH THÁI
9999.123.679 ngân hàng TECHCOMBANK CN Thái Bình
8.9999.123.679 ngân hàng MB CN Thái Bình
II. Thanh toán COD
Tùy theo từng mặt hàng , chúng tôi sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức COD - gửi hàng giao tiền tức là giao hàng tới nhà quý khách , quý khách có thể mở kiểm tra hàng , nếu đúng thì quý khách mới thanh toán , nếu không đúng quý khách gửi lại hàng cho chúng tôi mà không mất bất kì chi phí nào.
III. Giao nhận
- Nếu ở gần quý khách có thể đến văn phòng công ty tại số 53 Lê Lợi , Thái Bình hoặc nhà máy sản xuất tại lô B1 đường Bùi Quang Dũng , Phường Tiền Phong để xem hàng và thanh toán trực tiếp
- Nếu quý khách ở xa chúng tôi sẽ chuyển hàng theo đường bộ hoặc chuyển phát nhanh tới tận nhà quý khách
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
GIAO HÀNG NHANH
HỖ TRỢ KĨ THUẬT

Bài viết liên quan

Gọi Ngay:Hot line
0904.132.679